Sportovní areál Sušice

18. - 20. 10. 2024
běh na 24 a 48 hodin

 

Sportovní areál Sušice

18. - 20. 10. 2024
běh na 24 a 48 hodin

 

Sportovní areál Sušice

18. - 20. 10. 2024
běh na 24 a 48 hodin

 

 

 

Sportovní areál Sušice

18. - 20. 10. 2024
běh na 24 a 48 hodin

 

 

🇨🇿 Závody CP3 na 48h, 24h a maraton jsou úspěšně za námi! Vítězi závodu na 48h se stali Ivan Urbánek a Mihaela Englaro Ivanova, závodu na 24h Ondřej Pouč a Soňa Mihulová a v maratonu zvítězili Jan Juráš a Irena Zelená.

Fotografie naleznete v galerii zde: https://mikr8.rajce.idnes.cz/

Nejaktuálnější informace pak na našem Facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091676450184

V nejbližší době Vám přineseme videa ze závodu, která naleznete na našem youtube kanále.

Děkujeme všem závodníkům za přízeň a gratulujeme všem k úžasným výkonům!

🇬🇧 CP3 races for 48h, 24h and marathon are successfully behind us! Ivan Urbanek and Mihaela Englaro Ivanova won the 48-hour race, Ondřej Pouč and Soňa Mihulová won the 24-hour race, and Jan Juráš and Irena Zelená won the marathon.

Photos can be found in the gallery here: https://mikr8.rajce.idnes.cz/

The most up-to-date information on our Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091676450184

In the near future, we will bring you videos from the race, which you can find on our YouTube channel.

Thank you to all the competitors for their support and congratulations to everyone on their amazing performances!

CP4- běh na 24 a 48 hodin 18. - 20. 10. 2024

Startovní listina/Start list CP4

18. - 20. 10. 2024

48H:

KORTYKA JOACHIM  LT Hemsbach

KORTYKA SARA  LT Hemsbach

SCHMIDT F.  Urphar/Lindelbach

Rabong Peter Ultralaufteam Tulln

Startovní listina/Start list CP4

19. - 20. 10. 2024

24H:

Rabong Manuela Absdorf

🇨🇿 Naším cílem je uspořádat závody, které vás zaujmou nejen rychlou tratí, finisherskými poháry, ale především atmosférou před, při a po závodě. Vybrali jsme místo, kde je možné nejen závodit, ale i relaxovat s rodinou či přáteli v bazénu, kavárně, restauraci s možností ubytování a výletů po okolí, protože ne nadarmo se říká, že Sušice je branou Šumavy.

Připravili jsme pro vás certifikovaný okruh 5 km s převýšením jen 10 m vedený po tartanové dráze a asfaltové cyklostezce podél řeky Otavy s obrátkou. Trať jsme volili tak, aby měli závodníci co největší šanci překonat svoje osobní rekordy a již během prvních závodů v dubnu 2023 se mnoha účastníkům podařilo splnit limity na velké evropské závody.

Start i cíl všech závodů je na atletickém stadionu v Sušici, kde se nachází i veškeré zázemí pro běžce. Občerstvení připravujeme ve stanech přímo u trati. Během závodu si můžete vybrat téměř jakékoliv občerstvení jako je ovoce, sušenky, energetické tyčinky, domácí pečivo, polévku, iontové a energetické nápoje, kávu, čaj, limonády, alkoholické i nealkoholické pivo, a spoustu dalšího. Ve stanech si můžete nechat i svoje vlastní občerstvení a jakoukoliv výbavu. V případě nepříznivého počasí je možné si odpočinout ve vyhřívaných šatnách, kde se nachází i sprchy a toalety. Závodníci na 24h dostanou tři teplá jídla, závodníci na 48h dostanou 6 teplých jídel. Jídla je možné objednat i pro support nebo rodiny závodníků.

 V areálu se nachází i krytý bazén s wellness (není součástí startovného). Ve městě je samozřejmostí množství restaurací, kaváren a obchodů. Sušice se nachází pouhých 5 km od největšího národního parku v České republice – Šumavy. Z Mnichova, Norimberku, nebo Salzburgu trvá cesta autem okolo 3 hodin, z Vídně 4 hodiny a z letiště v Praze méně než 2 hodiny. Sušice je dostupná i vlaky a autobusy z Plzně, Prahy, Českých Budějovic a dalších míst.

🇬🇧 Our goal is to organize races that will interest you not only with the fast track, finisher's cups, but above all with the atmosphere before, during and after the race. We have chosen a place where it is possible not only to race, but also to relax with family or friends in a swimming pool, a cafe, a restaurant with the possibility of accommodation and trips around the area, because it is not for nothing that it is said that Sušice is the gateway to Šumava.

We have prepared for you a certified circuit of 5 km with an elevation of only 10 m, led along a tartan track and an asphalt cycle path along the Otava River with a turn. We chose the track in such a way that the competitors had the greatest possible chance of breaking their personal records, and already during the first races in April 2023, many participants managed to meet the limits for large European races.

The start and finish of all races is at the athletics stadium in Sušice, where all facilities for runners are located. We prepare refreshments in tents right next to the track. During the race, you can choose almost any snack such as fruit, cookies, energy bars, homemade pastries, soup, ion and energy drinks, coffee, tea, lemonades, alcoholic and non-alcoholic beer, and much more. You can leave your own refreshments and any equipment in the tents. In case of bad weather, it is possible to relax in the heated changing rooms, where there are also showers and toilets. Competitors for 24 hours will receive three hot meals, competitors for 48 hours will receive 6 hot meals. Meals can also be ordered for support or families of competitors.

 There is also an indoor swimming pool with wellness facilities in the area (not included in the entry fee). The number of restaurants, cafes and shops in the city is a matter of course. Sušice is located just 5 km from the largest national park in the Czech Republic – Šumava. It takes around 3 hours to drive from Munich, Nuremberg or Salzburg, 4 hours from Vienna and less than 2 hours from the airport in Prague. Sušice is also accessible by trains and buses from Pilsen, Prague, České Budějovice and other places.

🇩🇪 Unser Ziel ist es, Rennen zu organisieren, die Sie nicht nur durch die schnelle Strecke und die Finisher-Pokale, sondern vor allem auch durch die Atmosphäre vor, während und nach dem Rennen begeistern werden. Wir haben einen Ort ausgewählt, an dem man nicht nur Rennen fahren, sondern auch mit der Familie oder Freunden in einem Schwimmbad, einem Café, einem Restaurant entspannen kann, mit der Möglichkeit von Unterkünften und Ausflügen in die Umgebung, denn das ist nicht umsonst so Man sagt, dass Sušice das Tor zum Böhmerwald ist.

Wir haben für Sie einen zertifizierten Rundkurs von 5 km mit einem Höhenunterschied von nur 10 m vorbereitet, der über eine Tartanbahn und einen asphaltierten Radweg entlang des Otava River mit einer Kurve führt. Wir haben die Strecke so gewählt, dass die Teilnehmer die größtmögliche Chance hatten, ihre persönlichen Rekorde zu brechen, und bereits bei den ersten Rennen im April 2023 gelang es vielen Teilnehmern, die Limits für große europäische Rennen einzuhalten.

Start und Ziel aller Rennen ist das Leichtathletikstadion in Sušice, wo sich auch alle Einrichtungen für Läufer befinden. Erfrischungen bereiten wir in Zelten direkt neben der Strecke vor. Während des Rennens können Sie fast alle Snacks wie Obst, Kekse, Energieriegel, hausgemachtes Gebäck, Suppe, Ion- und Energy-Drinks, Kaffee, Tee, Limonaden, alkoholisches und alkoholfreies Bier und vieles mehr wählen. Sie können Ihre eigenen Erfrischungen und jegliche Ausrüstung in den Zelten lassen. Bei schlechtem Wetter können Sie sich in den beheizten Umkleideräumen entspannen, in denen es auch Duschen und Toiletten gibt. Teilnehmer für 24 Stunden erhalten drei warme Mahlzeiten, Teilnehmer für 48 Stunden erhalten 6 warme Mahlzeiten. Es können auch Mahlzeiten zur Unterstützung oder für Familien von Teilnehmern bestellt werden.

 Außerdem gibt es in der Umgebung ein Hallenbad mit Wellnesseinrichtungen (nicht im Eintrittspreis inbegriffen). Die Anzahl an Restaurants, Cafés und Geschäften in der Stadt ist selbstverständlich. Sušice liegt nur 5 km vom größten Nationalpark der Tschechischen Republik – dem Böhmerwald – entfernt. Die Fahrtzeit beträgt von München, Nürnberg oder Salzburg rund 3 Stunden, von Wien 4 Stunden und vom Flughafen Prag weniger als 2 Stunden. Sušice ist auch mit Zügen und Bussen aus Pilsen, Prag, České Budějovice und anderen Orten erreichbar.

🇮🇹 Il nostro obiettivo è organizzare gare che vi interessino non solo per la pista veloce, le coppe dei finalisti, ma soprattutto per l'atmosfera prima, durante e dopo la gara. Abbiamo scelto un luogo dove sia possibile non solo gareggiare, ma anche rilassarsi con la famiglia o gli amici in piscina, bar, ristorante con possibilità di alloggio e gite nella zona, perché non per niente Si dice che Sušice sia la porta per Šumava.

Abbiamo preparato per voi un circuito certificato di 5 km con un dislivello di soli 10 m, condotto lungo una pista in tartan e una pista ciclabile asfaltata lungo il fiume Otava con una curva. Abbiamo scelto il tracciato in modo tale che i concorrenti avessero maggiori possibilità di battere i propri record personali, e già durante le prime gare nell'aprile 2023 molti partecipanti sono riusciti a raggiungere i limiti delle grandi gare europee.

La partenza e l'arrivo di tutte le gare è allo stadio di atletica di Sušice, dove si trovano tutte le strutture per i corridori. Prepariamo il ristoro in tendoni proprio accanto alla pista. Durante la gara puoi scegliere quasi tutti gli snack come frutta, biscotti, barrette energetiche, dolci fatti in casa, zuppe, bevande ioniche ed energetiche, caffè, tè, limonate, birra alcolica e analcolica e molto altro ancora. È possibile lasciare i propri rinfreschi ed eventuale attrezzatura nelle tende. In caso di maltempo è possibile rilassarsi negli spogliatoi riscaldati, dove sono presenti anche docce e servizi igienici. I concorrenti per 24 ore riceveranno tre pasti caldi, i concorrenti per 48 ore riceveranno 6 pasti caldi. I pasti possono essere ordinati anche per quelli che supportano i concorrenti, sia le famiglie siagli amici dei concorrenti.

 C'è anche una piscina coperta con servizi benessere nella zona (non inclusa nella quota di iscrizione). Ce ne sono tanti ristoranti, caffé e negozi a Sušice. Saremmo felici di darvi qualsiasi raccomandazioni. Sušice si trova a soli 5 km dal più grande parco nazionale della Repubblica Ceca – Šumava. Ci vogliono circa 3 ore per guidare da Monaco, Norimberga o Salisburgo, 4 ore da Vienna e meno di 2 ore dall'aeroporto di Praga. Sušice è raggiungibile anche con treni e autobus da Pilsen, Praga, České Budějovice e altri luoghi.

Termíny závodů

CP4: 18. -20. 10. 2024

Místo konání

Sportovní areál Sušice, atletický stadion a asfaltová cyklostezka podél řeky Otavy.

Prezentace

CP4 - vždy v den závodu od 10:00 - do 30 minut před startem

Různé

V rámci závodu CP4 na 24 a 48 hodin budou podávána tři teplá jídla denně, suplementy Penco, vývar, horký čaj, káva. Celá trať bude osvětlena, zčásti veřejným osvětlením a zčásti bodovým osvětlením, sloužícím k označení tratě. Pro bezpečný běh je nezbytné použít vlastní čelovku!

The track is marked with point lighting, for safe running it is necessary to use a headlamp!

Start

CP4 - 48 hodin - 18. 10. 2024 - 12:00
CP4 - 24 hodin - 19. 10. 2024 - 12:00

V cíli

Součást startovného
Finisherský pohár v cíli, občerstvení v průběhu závodu na jedné občerstvovací stanici v prostoru stadionu, která bude obsahovat vodu, colu, iontový nápoj, ovoce. A jedné občerstvovací stanici na obrátce, kde bude k dispozici voda.
Šatny, WC, sprchy v areálu.

Vyhlášení výsledků

CP4 - 48 hodin - 20. 10. 2024 - 16:00
CP4 - 24 hodin - 20. 10. 2024 - 16:00

Bankovní údaje - bank details

Číslo účtu/account no: 2602763709/2010

IBAN:
CZ72 2010 0000 0026 0276 3709

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Závody CP4 18. - 20. 10. v roce 2024

Platba:

Do 13. 10. - 3.000 Kč

Platba:

Do 13. 10. - 2.000 Kč

Trasy CP4 2024

Start

pro všechny kategorie – Sportovní areál Sušice

Popis trati

Trať okruhu závodu je vedena okolím sušického sportovního areálu

Certifikát o změření trasy

Certifikát v pdf, trasa na mapy.cz

wellness

Přihlášky

CP4 do 13.10.2024 do půlnoci

Kategorie

Muži/Men
19-39 let (1985-2005)
40-49 let (1975-1984)
50-59 let (1965-1974)
60 let a starší (1964... )

Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhlašovat pořadí v uvedených kategoriích, pokud bude počet účastníků v kategorii nižší než 3 závodníci.

Ženy/Women
19-34 let (1990-2005)
35-49 let (1989-1975)
50-59 let (1974-1965)
60 let a starší (1964...)

The organizer reserves the right not to announce the ranking in the mentioned categories if the number of participants in the category is less than 3 competitors.

Výsledky

Vítězové CP:

CP1:

100 mil

 1. Ivan Urbánek            15:17:54
 2. Marcela Čadová      18:54:53
 3. Miroslav Zemánek   19:11:32

50 km

 1. Martin Kopecký           3:25:46
 2. Štěpán Vondrášek     3:54:52
 3. Tomáš Jirkal                4:20:34

Maraton

 1. Jan Juráš                    2:51:20
 2. Jan Tomášek             3:34:03
 3. Miroslav Kucko          3:56:53

10 km

 1. Pavel Štěpáník           33:51
 2. Martin Fürbach          39:49
 3. Luboš Reif                   39:54

 

CP2:

48h M

 1. David Kellner                 351014m
 2. Štěpán Vondrášek       296655m
 3. Petr Lekeš                       295199m

48h F

 1. Maria Ilaria Fossati       256781m
 2. Sara Kortyka                   170280m
 3. Sonja Beidl                      1637559m

24h M

 1. Čurda Dušan                  165753m
 2. Krška Michal                   150396m
 3. Čapka František            136315m

24h F

 1. Yvonne Wiesner             100000m

Maraton

 1. Jan Juráš                   3:20:32
 2. Tomáš Jirkal              3:33:30
 3. Václav Kubec            3:39:24

 

Děkujeme partnerům závodu  za pomoc a spolupráci a za finanční podporu.